*

algebraic expression

Oneor more characters or symbols associated with algebra; for example, A+B=C or A/B.

biểu thức đại số
Một hoặc nhiều ký tự hoặc ký hiệu liên ết với nhau bằng các phép tính đại số; ví dụ, A+B=C hoặc A/B.


Published:

PAGE TOP ↑