*

ALGOL(ALGOrithmic Language)

A high-level compiler language that was developed as an international language for the expression of algorithms between people and between people and machines. ALGOL-60 (1960) was simple and widely used in Europe. ALGOL-68 (1968) was more complicated and scarcely used, but was the inspiration for Pascal.

ngôn ngữ ALGOL(ALGOrithmic Language)
Một ngôn ngữ biên soạn bậc cao đã được phát triển làm ngôn ngữ quốc tế dành cho sự diễn tả các thuật toán giữa người và giữa người và máy. ALGOL-60 (1960) thì rất đơn giản và được dùng rộng rãi ở châu Âu. ALGOL-68 (1968 thì phức tạp hơn và hiếm khi được dùng, nhưng nó lại là trọng tâm trong Pascal.


Published:

PAGE TOP ↑