*

alignment

In personal computing, the adjustment of toler-ances within a disk drive’s mechanism so that read/write operations occur without error. In word processing the horizontal arrangement of lines on the page with respect to the left and right margins (flush left, centered, flush right, or justified). Because a jolt can knock a floppy disk drive out of alignment, be careful not to drop or knock your computer around when moving the machine. A drive that is slightly out of alignment may have trouble reading floppy disks, espe-cially those formatted by a different computer. If your machine cannot read an important floppy disk, don’t assume that the disk is bad-possibly another computer can read the disk.

sự chuẩn mực
Trong điện toán cá nhân, đây là sự định vị chính xác của đầu từ đọc/ghi trên rãnh mà nó phải đọc và ghi. Chú ý: Chỉ cần một cú sốc cũng có thể làm cho ổ đĩa mềm bị lệch khỏi sự chuẩn trực, cho nên phải cẩn thận không để máy tính bị rơi hoặc va chạm khi di chuyển. Ổ đĩa chỉ bị lệch chuẩn trực một it cũng làm cho đọc đĩa bị sai, đặc biệt là đối với đĩa đã được tạo khuôn dạng bằng một máy tính khác. Nếu máy của bạn không thể đọc được một đĩa thì chớ vội cho là đĩa hỏng có thể máy tính khác sẽ đọc được.


Published:

PAGE TOP ↑