*

ALL-IN-1

Office systems software from Digital for the VAX series. It provides a menu to all of Digital’s office systems programs, including word processing, appointment calendars and e-mail systems.

ALL-IN-1
Phần mềm của hệ Office từ Digital cho đến các chuỗi VAX. Nó cung cấp một menu dành cho tất cả các chương trình hệ văn phòng của Digital, bao gồm trình xử lý văn bản, các lịch về cuộc hẹn và các hệ e-mail.


Published:

PAGE TOP ↑