*

allocate

To reserve a resource such as memory or disk. See memory allocation.

cấp phát nguồn tài nguyên
Để dành sẵn một nguồn tài nguyên chẳng hạn như bộ nhớ hoặc đĩa. Xem memory allocation.


Published:

PAGE TOP ↑