*

allocation unit

Same as cluster.

đơn vị cấp phát
Tương tự như cluster.


Published:

PAGE TOP ↑