*

alpha blending

This is when two objects are overlapped. Primarily used to create atmospheric effects such as “fogging” where an image is placed behind a translucent image so that the image appears to be seen though fog.

hòa trộn alpha
Đây là khi hai đối tượng được phủ chồng. Chủ yếu được sử dụng để tạo các hiệu ứng không khí chẳng hạn như tạo sương mù, nơi mà một ảnh được đặt đằng sau một ảnh trong mờ để ảnh dường như được nhìn thấy qua sương mù.


Published:

PAGE TOP ↑