*

alpha channel

In a 32-bit graphics system, 8-bit are reserved for the alpha channel. This channel uses information about the pixers transparency and relates this to how the pixel’s colors should be merged with those of another pixel when the two are placed one on top of the other. In practice, it works on color blocks rather than on individual pixels. It is an important tool in animation.

kênh alpha
Trong một hệ thống đồ họa 32 bit, 8bit dành riêng cho kênh alpha. Kênh này sử dụng thông tin về độ trong suốt điểm ảnh và kết hợp thông tin này với cách trộn các màu của điểm ảnh với các màu của một điểm ảnh khác khi hai đối tượng được đặt chồng lên nhau. Thực tế, nó làm việc trên các khối màu thay vì trên các điểm ảnh riêng lẻ. Nó là một công cụ quan trọng trong hiệu ứng hoạt hình.


Published:

PAGE TOP ↑