*

alpha geek(slang)

The most well-informed member of a high-tech group necessarily the leader or supervisor of the group. They might only display their expertise in one area of technology.

alpha geek(slang từ lóng)
Thành viên có kiến thức nhiều nhất của một nhóm công nghệ cao-không nhất thiết phải là người lãnh đạo hay ngươi giám sát sủa nhóm này. Họ chỉ có thể thể hiện trình độ chuyên môn của mình trong một lĩnh vực công nghệ.


Published:

PAGE TOP ↑