*

alpha test

The first test of newly developed hardware or software in a laboratory setting. The next step is beta testing with actual users.

thử nghiệm alpha
Cuộc thử nghiệm đầu tiên của các phần mềm vừa mới được tìm ra trong giai đoạn thí nghiệm. Bước kế tiếp là thử nghiệm beta với những người dùng thật sự.


Published:

PAGE TOP ↑