*

Alpha

A family of advanced RISC-based,64-bit CPUs from Digital. The first model introduced in early 1992 was the 150MHz 21064-AA, considered equivalent to a Cray-1 on a single chip. Subsequent models have reached 600MHz. Alpha systems run under Digital Unix, OpenVMS and Windows NT.

Alpha
Một họ CPU 64 bit trên nền RISC từ Digital. Mô hình đầu tiên được trình bày vào những đầu năm 1992 là 150MHz 21064-AA, nó được xem tương đương với Cray-1 trên một chip. Các mô hình sau đó đã đạt đến 600MHz. Các hệ Alpha chạy trong Digital Unix, OpenVMS và Windows NT.


Published:

PAGE TOP ↑