*

alphageometric, alphamosaic

A very-low-resolution display technique that uses elementary graphics symbols as part of its character set.

hình học ký tự
Một kỹ thuật hiển thị với độ phân giải rất thấp nhằm sử dụng các ký hiệu sơ cấp làm một phần trong bộ ký tự của nó.


Published:

PAGE TOP ↑