*

alphanumeric characters

Any character you can type, including upperand lowercase letters A through Z, numbers 0 through 9, punctuation marks, and special keyboard symbols. See data type.

các ký tự chữ số
Các ký tự có trong bàn phím bao gồm các chữ cái thường và hoa tù A đến Z, các số từ 0 đến 9, các dấu ngắt câu và các ký hiệu bàn phím đặc biệt. Xem data type.


Published:

PAGE TOP ↑