*

alphanumeric

The use of alphabetic letters mixed with numbers and special characters as in name, address, city and state. The text you’re reading is alphanumeric.

bộ chữ số và chữ cái
Việc sử dụng các mẫu tự của bảng chữ cái hòa lẫn với các số vầ các ký tự đặc biệt để làm tên, địa chỉ, thành phố và tiểu bang. Text mà hiện nay bạn đang đọc là bộ chữ số và chữ cái.


Published:

PAGE TOP ↑