*

alt key

A keyboard key that is pressed with a letter or digit key to command the computer.

phím alt
Một phím nằm trên bàn phím được nhấn cùng với một mẫu tự hoặc phím số khác để ra lệnh cho máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑