*

alt.(or.alt)

Newsgroup type covering alternative discussions about a wide range of topics. ISPs may restrict access to alt. newsgroups since some are offensive.

alt.(or.alt)
Loại nhóm tin bao hàm các nội dung thảo luận luân phiên về nhiều chủ đề khác nhau. Các ISP có thể giới hạn sự truy cập đến các nhóm tin alt. Vì một số nhóm tin có nội dung không phù hợp.


Published:

PAGE TOP ↑