*

alt text

Text seen momentarily as an image loads or a mouse pointer stops over it. Some Web designers add advertising message and additional keyworda to this text to increase the hits for the site.

alt text
Văn bản được thấy tạm thời khi một ảnh tải hay một con trỏ chuột dừng trên nó. Một sô nhà thiết kế Web bổ sung các thông báo quảng cáo và các từ khóa bổ sung vào văn bản này để tăng các hit cho site.


Published:

PAGE TOP ↑