*

Alta Vista(www.altavista.digital.com)

A search site on the Web that searches other search sites. Developed by Digital, the AltaVista software is also available in a variety of versions for searching inhouse intranets and databases.

Alta Vista(www.altavista.digital.com)
Một site nghiên cứu trên Web nhằm tìm kiếm các site nghiên cứu khác. Được phát triển do bởi Digital, Phần mềm AltaVista cũng có sẵn trong nhiều phiên bản khác nhau nhằm tìm kiếm các intranet tại nhà và các cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑