*

Altair 8800

A microcomputer kit introduced in 1974 from Miccro Instrumentation and Telemetry Systems. It sold for $400 and used an 8080 microprocessor. In 1975, it was packaged with Microsoft’s MBASIC. Although computer kits were advertised earlier by others, an estiated 10,000 Altairs were sold, making it the first commercially successful microcomputer.

Altair 8800
Một phần cứng của máy vi tính ra đờivào năm 1974 do Micro Instrumentation và Telemetry Systems đưa ra. Nó được bán 400 đô la và đã dùng một bộ vi xử lý 8080. Vào năm 1975, nó được đóng gói cùng với MBASIC của Microsoft. Mặc dầu các phần cứng của máy tính đã được những công ty khác quảng cáo sớm hơn, nhưng ước tính khoảng chừng 10.000 Altairs đã được bán ra.


Published:

PAGE TOP ↑