*

alternate routing

The ability to use another transmission line if the regular line is busy.

tiến trình thay thế
Khả năng sử dụng một tiến truyền khác nếu tiến bình thường hiện đang bị bận.


Published:

PAGE TOP ↑