*

ALU(Arithmetic Logic Unit)

The high-speed CPU circuit that does calculating and comparing. Numbers are transferred from memory into the ALU for calculation, and the results are sent back into memory. Alphanumeric data is sent from memory into the ALU for comparing. The results are tested by GOTOs; for example, IF ITEMA EQUALS ITEMB GOTO UPDATE TOUTINE.

Bộ logic số học(Arithmetic Logic Unit)
Mạch CPU tốc độ cao nhằm tính toán và so sánh. Các số được truyền từ bộ nhớ vào ALU để tính toán, và kết quả được gởi ngược lại vào bộ nhớ. Dữ liệu dạng ký tự và số đều được gởi từ bộ nhớ vào ALU để so sánh. Kết quả được thử nghiệm bởi các GOTO; ví dụ, IF ITEMA EQUALS ITEMB GOTO UPDATE TOUTINE.


Published:

PAGE TOP ↑