*

AM(Amplitude Modulation)

A transmission technique that blends the data signal into a carrier by varying (modulating) the amplitude of the carrier. See modulate.

AM(Amplitude Modulation – Sư điêu biến biên biên độ)
Một kỹ thuật truyền nhằm trộn ký hiệu dữ liệu thành một vật tải bằng cách thay đổi biên độ của vật tải. Xem modulate.


Published:

PAGE TOP ↑