*

Amdahl(Amdahl Corporation, Sunnyvale, CA)

A computer manufacturer founded in1970 by Gene Amdahl, chief architect of the IBM System/360. In 1975, Amdahl installed its first IBM-compatible mainframe, the 470/V6. Although not the first to make IBM-compatible mainframes, it succeeded where others failed. Amdahl offers a full range of IBM-compatible mainframes as well as application development software and UNIX servers.

Amdahl(Amdahl Corporation, Sunnyvale, CA)
Một công ty máy tính được sáng lập vào năm 1970 bởi Gene Amdahl, nhà thiết kế chính của IBM System/360. Vào năm 1975, Amdahl đã cài đặt máy chủ tương thích IBM đầu tiên của nó, 470/V6. Mặc cù không phải là hệ thốn đầu tiên tạo các máy chủ tương thích IBM, nó thành công trong khi các hệ thống khác thất bại. Amdahl cung cấp nhiều máy chủ tương thích IBM cũng như các server UNIX và phần mềm phát triển trình ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑