*

America Online

Also called “AOL”, it is the country’s largest online service. AOL provides Internet access, conferencing, news e-mail, education and support forums. Software for DOS, Windows and Mac provide nabigation through the system. See online services.

America Online
Cũng được gọi là “AOL”, nó là dịch vụ trực tuyến lớn nhất của nước Mỹ. AOL cung cấp sự truy cập Internet, các diễn đàn hỗ trợ, giáo dục, e-mail, tin tức, và hội nghị. Phần mềm sử dụng cho DOS, Windows và Mac cung cấp sự định hướng qua hệ thống này. Xem online services.


Published:

PAGE TOP ↑