*

Amiga

A personal computer series from Amiga International that runs under the AmigaDOS operating system. Amigas were introduced by Commodore in 1985 and have veen noted for their advanced multimedia architecture. Video Toaster turned the Amiga into a low-cost, high-quality video editing system.

Amiga
Một máy tính cá nhân của Amiga International vốn chạy trong hệ điều hành AmigaDOS. Các Amiga đã được giới thiệu bởi Commodore vào năm 1985 và đã được lưu ý về cấu trúc truyền thông đa phương tiện cao cấp của chúng. Video Toaster đã chuyển Amiga thành một hệ thống điều chỉnh video chất lượng cao với giá thấp.


Published:

PAGE TOP ↑