*

ampersand

Acharacter (&) sometimes used inplace of the English and; originally a ligature of et, which is Latin for and.

dấu “và ” (&), dấu ampersand
Ký tự (&) nhiều khi được dùng thay cho từ tiếng Anh and (và, cùng nguồn gốc là từ nối et, tiếng Latin là and. Dấu ampersand còn được dùng như là một toán tử trong các chương trình bảng tính để cộng văn bản trong một công thức.


Published:

PAGE TOP ↑