*

amplitude modulation

See AM.

sự biến điệu biên độ
Xem AM.


Published:

PAGE TOP ↑