*

amplitude

The strength or volume of a signal, usually measured in decibels.

biên độ
Cường độ của một tín hiệu, thường được đo bằng decibel.


Published:

PAGE TOP ↑