*

analog computer

A device that processes infinitely varying signals, such as voltage or frequencies. A thermometer is a very elementary analog computer. As the temperature varies, the mercury moves correspondingly. Although some special-purpose analog computers are still made, almost all computers are digital, due to their programming flexibility.

máy tính tương tự
Một thiết bị xử lý các tín hiệu thay đổi, chẳng hạn như điện áp hoặc tần số. Nhiệt kế là thiết bị analog rất cơ bản. Khi nhiệt độ thay đổi, thủy ngân di chuyển theo. Mặc dầu các máy tính analog có chức năng đặc biệt vẫn được chế tạo, hầu hết các máy tính ở dạng kỹ thuật số do tính lập trình linh hoạt của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑