*

analog control

Analog devices are controlled by switches and sliding dials as opposed to the digital displays favored by digital systems.

bộ điều khiển tương tự
Các thiết bị tương tự được điều khiển bằng các công tắc và các đĩa số được sử dụng bởi các hệ thống kỹ thuật số.


Published:

PAGE TOP ↑