*

analog device

A computer peripheral that handles information in continuously variable quantities rather than digitizing the information into discrete, digital example, can display thousands of colors with smooth, continuous gradations.

thiết bị tương tự
Một thiết bị ngoại vi của máy tính để quản lý thông tin trong dạng các đại lượng biến thiên liên tục, thay vì số hóa thông tin đó thành dạng rời rạc. Ví dụ một màn hình tương tự có thể hiển thị hàng ngàn màu khác nhau theo các dải liên tục, điều hòa.


Published:

PAGE TOP ↑