*

analog monitor

A video monitor that accepts analog signals from the computer (digital to analog conversion is performed in the display adapter). It may accept only a narrow range of display resolutions; for example, only VGA or VGA ans Super VGA, or it may accept a widerange of signals including TV. See multiscan monitor and RGB monitor. Contrast with digital monitor.

analog monitor
Một video monitor chấp nhận các tín hiệu analog từ máy tính (việc chuyển đổi kỹ thuật số sang kỹ thuật tương tự được thực hiện trong adapter màn hình hiển thị). Nó chỉ có thể chấp nhận một dãy độ phân giải màn hình hiển thị giới hạn; ví dụ, nó chỉ chấp nhận VGA hoặc VGA và Super VGA, hoặc nó có thể chấp nhận một dãy nhiều tín hiệu bao gồm TV. Xem multiscan monitorRGB monitor. Trái với digital monitor.


Published:

PAGE TOP ↑