*

analog-to-digital converter(ADC)

An electronic circuit that converts data from analog to digital (binary) form. For example, an audio CD is created by converting analog sound signals into digital data. It can be said to work by sampling or measuring the height of an analog signal thousands of times per second.

bộ chuyển đổi từ dạng tương tự sang kỹ thuất số(ADC)
Mạch điện chuyển đổi dữ liệu tù dạng tương tự sang dạng kỹ thuật số (nhị phân). Ví dụ, một CD audio được tạo bằng cách chuyển đổi các tín hiệu âm thanh tương tự thành dữ liệu số. Người ta nói rằng nó có thế hoạt động bằng cách lấy mẫu hay đo chiều cao của một tín hiệu tương đồng hàng ngàn lần trên mỗi giây.


Published:

PAGE TOP ↑