*

analogical reasoning

A form understanding in which the dynamics of something in the real world─such as the aerodunamics of a proposed airplane─are understood by building a model and exploring its behavior. One of the computer’s greatest contributions has been to lower the cost (and increase the convenience) of analogical reasoning. Analogic reasoning was common before the computers greatly lower the cost of analogical reasoning, computers have led to an unprecedented explosion of analogical discovery─and, arguably, just in time. Scientists increasingly concede that most of the phenomena in the universe are not charac-terized by the kind of simple, f=ma relationships that distinguish the greatest discoveries of physics; in contrast, the world’s weather, and the interaction of large-scale cosmological structuresare characterized by nonlinear orchaotic behavior, which cannot be described by a simple equation. Such systems cannot be understood through any means other than analogical reasoning. By allowing humanity to create analogical models of unprecedented scope, computers have enabled a new kind of science.

lập luận tương tự
Một dạng phân tích, trong đó động học của một sự vật thuộc thế giới hiện thực, như các khí động của một máy bay đang được thử nghiệm chẳng hạn, sẽ được nhận thức bằng cách xây dựng mô hình và xem xét cách hoạt động của nó. Một trong các đóng góp to lớn nhất của máy tính là đã hạ chi phí (và tăng lợi nhận) của sự lập luận tương tự này. Lập luận tương tự ra đời trước máy tính, như việc ngươi ta đã sử dụng mô hình máy bay trong đường hầm gió để nghiên cứu các hiện tượng khí động học của nó. Vì máy tính giá rẻ hơn nhiều so với chi phí cho việc lập luận tương tự, nên máy tính đã gây ra một thời ký bùng nổ các phát minh và khám phá bằng phương pháp lập luận tương tự. Các hệ thống phức tạp – như hệ miễn dịch của con người, xã hội loài người và các sinh thái, thời tiết trên trái đất, sự tương tác sinh thái, thời tiết trên trái đất, sự tương tác giữa các vật thể vũ trụ chẳng hạn – đều không thể nghiên cứu tìm hiểu bằng bất kỳ phương pháp nào khác ngoài phương pháp lập luận tương tự với sự hỗ trợ của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑