*

analytical graphics

The preparation of charts and graphs to aid a professional in the interpretation of data. Many spreadsheet programs’ graphs fall into this category they are useful for clarifying trends in worksheet numbers, but you don’t want to show them to the company’s stockholders. Presentation graphics packages can accept and enhance graphs created by spreadsheet programs. See presentation graphics.

đồ họa phân tích
Sự sửa soạn các biển đồ và đồ thị để giúp cho việc hiểu biết và diễn giải các dữ liệu. Các đồ thị tương ứng với cac chương trình bản tính đều rất có tác dụng trong việc giải thích rõ xu hướng phát triển của các con số trong bản kết quả. Các phiên bản mới nhất của các chương trình bảng tính thông dụng đều có các phong chữ, các hình dáng, các màu sắc và các tính năng khác mà bạn có thể sử dụng để cải tiến dáng vx in ra của các các đồ thị này. Tuy nhiên, các gói chuowmg trình đồ họa giới thiệu vẫn còn khả năng tốt trong việc tạo ra các đồ thị gây ấn tượng mạnh. Xem presentation graphics.


Published:

PAGE TOP ↑