*

Ananova

One of the leading online News services, famous for its virtual reality iewscaster, also called Ananova. Part of the Orange mobile communications group.

Ananova
Một trong những dịch vụ tin tức trực tuyến hàng đầu, dổi tiếng về xướng ngôn viên thực tế ảo của nó. Còn được gọi là Ananova. Phần của nhóm truyền thông di động Orange.


Published:

PAGE TOP ↑