*

anbandonware

Software no longer sold or supported by the manufacturer. Unless such a program has been re-launched as freeware, it is usually considered to be illegal.

anbandonware
Phần mềm không sòn được bán hay được hỗ trợ bởi nhà sản xuất. Nếu một chương trình như vậy không được khởi chạy lại ở dạng freeware, nó thường được xem là bất hợp pháp.


Published:

PAGE TOP ↑