*

anchor cell

In Lotus 1-2-3, the cell in which the pointer is anchored as you press the cursor-movement keys to define a range.

ô neo
Trong Lotus 1-2-3 một ô trong đó con trỏ được neo cố định khi bạn nhấn các phím di chuyển điểm nháy để xác định một phạm vi.


Published:

PAGE TOP ↑