*

anchored graphic

A graph or picture fixed in ana absolute position on the page so that text flows around it. See floating graphic and wrap-around type.

đồ hình bị neo
Một đồ thị hay một bức hình dược neo cố dịnh ở một vị trí tuyệt đối trên trang, thay vì được gắn vào một đoạn văn bản xác định nào đó. Xem floating graphic, và wrap-around type.


Published:

PAGE TOP ↑