*

AND operator

Used in searching, it finds ertries that match both search words linked with the word “AND”; e.g. ham AND eggs will find Web pages mentioning the words “ham” and the word “eggs” together.

toán tử AND
Được sử dụng trong việc tìm kiếm, nó tìm các mục nhập phù hợp với cả hai từ tìm kiếm được liên kết với từ “AND”; ví dụ, ham AND eggs sẽ tìm các trang Web đề cập đến các từ “ham” và từ “eggs”.


Published:

PAGE TOP ↑