*

animated GIF

Graphics Interchange Format. An animated image produced by a series of computer-drawn graphic images, which when played in succession give the apperance of movement; e.g. a moving diagram or cartoon. Animated GIFs require much less memory that a graphic image and can be played by major Web browsers without the need for additional software.

GIF hoạt hình
Ảnh hoạt hình được tạo ra bằng một loạt ảnh đồ họa do máy tính vẽ, mà khi được mở liên tục sẽ tạo ra hình ảnh chuyển động, ví dụ, một sơ đồ động hay phim hoạt hình. Các GIF hoạt hình đòi hỏi ít bộ nhớ hơn một ảnh đồ họa và có thẻ được mở bởi các bộ trình duyêt Web chính mà không cân đến phần mềm bổ sung.


Published:

PAGE TOP ↑