*

animated graphics

Moving diagrams or cartoons. Often found in computer-based. courseware, animated graphics take up far less disk space than video images.

animated graphics
Làm cho các biểu đồ hoặc các hình ảnh chuyến động. Thường được tìm thấy trong các phương tiện dạy học dựa trên máy tính, hoạt hình chiếm rất it khoảng trống trên đĩa so với các hình ảnh video.


Published:

PAGE TOP ↑