*

anisotropic

Refers to properties, such as transmission speed, that vary depending on the direction of measurement. Contrast with isotropic.

anisotropic
Đề cập đến các đặc tính, chẳng hạn như tốc độ truyền, các tốc độ này khác nhau phụ thuộc vào hướng đo. Trái với isotropic.


Published:

PAGE TOP ↑