*

anomaly

Abnormality or deviation. When the computer does something that cannot be explained, the incident is often called an anomaly.

anomaly
Sự bất thường hay sự lệch hướng. Lúc máy tính thực hiện một hoạt động nào đó vốn không thể được giải thích ,trường hợp này được gọi là trường hợp bất thường.


Published:

PAGE TOP ↑