*

anonymous FTP

In UNIX-based systems linked to Internet, the use of the FTP program to contact a distant computer system, log on to its public directories, and transfer files from that computer to your own disk storage area. The FTP program is named for UNIX file transfer protocol (FTP) that governs the transmission of data. When you log on to the distant computer and are asked to type a password, you type “anonymous;” if the system permits anonymous FTP access, you can the use the standard UNIX directory-switching (cd) and directory-listing (ls) commands to view the available files. For assistance in locating files to access via anonymous FTP or other means, you can use Archie, Gopher, WAIS, and the World-Wide-Web. See Archie, file transfer protocol (FTP), Gopher, Internet, UNIX, Wide Area Information Server, and World-Wide-Web.

FTP nặc danh, FTP vô danh
Trong các hệ thống ghép nối với mạng Internet, đây là việc sử dụng chương trình FTP để tiếp xúc với hệ máy tính khác ở xa mà bạn không có quyền thâm nhập, đi vào hoạt động với các thư mục cộng của nó, hoặc chuyển các tập tin của nó vào cùng lưu trữ đĩa riêng của bạn. Nếu hệ thống máy tính đó chấp nhận FTP vô danh, khi bạn đã nhập vào và được yêu cầu đánh một hiệu, thì bạn đánh anonymous. Để trợ giúp bho việc tìm các tập tin để thâm nhập thông qua FTP vô danh hoặc thông qua các biện pháp khác, bạn có thể sử dụng archie, Gopher, WAIS, và World-Wide-Web. Xem atchie, file transfer protocol (FTP), Gopher, Internet, Unix, Wide Area Information Server (WAIS) và World-Wide-Web (WWW).


Published:

PAGE TOP ↑