*

anonymous posting

A message sent to a newsgroup with no disclosure of the sender’s identity.

tin gởi nặc danh
Thông báo được gởi đến một nhóm tin mà không cho biết thông tin nhận dạng của người gởi.


Published:

PAGE TOP ↑