*

anonymous remailer

A service that hides the identity of the senderof an e-mail. The remailer that receives the e-mail from the sender hides the headers that identify the sender and forwards the message to its destination. This cac prevent spammers from knowing a user’s e-mail address.

remailer nặc danh
Dịch vụ che giấu thông tin nhận dạng của người gởi che giấu các tiêu đề nhằm nhận dạng người gởi và chuyển tiếp thông báo đến đích của nó. Điều này có thể ngăn các spammer biết địa chi e-mail của một người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑