*

anonymous

FTP-An Internet site that holds files available for public download by file transfer protocol. Such sites can be accessed with users having to give only their e-mail address as a password and the word “guest” or “anonymous” as user name.

FTP vô danh
Một Internet site lưu trữ các file có sẵn để tải xuống công cộng bằng giao thức truyền file. Các site như vậy có thể được truy cập với người dùng phải cung cấp chỉ địa chỉ e-mail của họ dưới dạng một mật khẩu và từ “guest” hay “anonymous” làm tên người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑