*

ANSI character set

The ANSI-standard character setthat defines 256 character. The first 128 are ASCII, and the second 128 contain math and foreign language symbols, which are different than those on the PC. See extended ASCII.

tập hợp ký tự tiêu chuẩn ANSI
Tập hợp ký tự tiêu chuẩn ANSI vốn xác định 256 ký tư. 128 ký tự đầu tiên là ASCII, và 128 ký tự tiếp theo chứa các ký hiệu ngôn ngữ nước ngoài và toán học vốn khác với các ký hiệu trên máy tính. Xem extended ASCII.


Published:

PAGE TOP ↑