*

ANSI screen control

A set of standards developed by the American National Standards Institute (ANSI) to control the display of information on computer screens. See ANSI.SYS.

kiểm soát màn hình theo ANSI
Nhóm tiêu chuẩn do Viện các tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI) lập nên để kiểm soát việc biểu hiện thông tin trên màn hình máy tính. Xem ANSI.SYS.


Published:

PAGE TOP ↑